Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Polska ma wiele problemów związanych z trójstronnym dialogiem społecznym. Osłabiają one perspektywy spokoju społecznego i harmonijnego rozwoju gospodarczego. Dialog społeczny może pomóc złagodzić niekorzystne oddziaływanie na najsłabsze grupy. Sprzyja on stabilności i spójności społecznej tak potrzebnych do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Podstawowe informacje o projekcie:

Nazwa projektu: Improving social dialogue and cooperation in Poland (Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce)
Beneficjent projektu: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
Czas trwania: 15.02.2020 - 31.10.2021

Zauważalny jest brak wymiany informacji, konsultacji, negocjacji, wspólnego podejmowania decyzji przez polskich partnerów społecznych, podczas gdy dialog społeczny może rozwiązać ważne problemy gospodarcze i społeczne oraz pomóc zarówno rządowi, jak i sektorowi prywatnemu lepiej się zrozumieć. Zmiana w tym zakresie będzie skutkowała lepszą i skuteczniejszą polityką rządu oraz koordynacją między partnerami społecznymi.
 
Projekt ma na celu wykorzystanie silnej tradycji trójstronnego dialogu społecznego w Norwegii i przekazanie norweskich dobrych praktyk. Ma on podkreślić, że we wspólnym interesie leży dobrobyt przedsiębiorstw i pracowników na rynku pracy, a poprzez dialog społeczny można osiągnąć postęp. W przypadku braku dialogu społecznego polityka rządu może napotkać opór przy jej wdrażaniu, ponieważ nie jest odpowiednio uzasadniona. Kluczowe znaczenie ma rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych za pomocą dialogu społecznego lub trójstronnych konsultacji.
 
W Polsce istnieje również wiele organów i instytucji opartych na zasadzie trójstronności dialogu społecznego. Jednak pomimo silnych ram prawnych relacje między partnerami społecznymi nie są zaawansowane. Polska potrzebuje innowacyjnego podejścia do zwiększania korzyści płynących z dialogu społecznego.

W celu poprawy trójstronnego dialogu społecznego projekt zakłada:

  • Wzmocnienie trójstronnego dialogu społecznego i współpracy w Polsce poprzez przejęcie najlepszych praktyk norweskich w celu zwiększenia potencjału partnerów społecznych
  • Zaangażowanie się w trójstronny dialog społeczny, który zaowocuje lepszymi stosunkami przemysłowymi i dobrobytem gospodarczym
  • Ustanowienie struktur dialogu społecznego i sieci partnerów społecznych, którzy podpiszą układy zbiorowe dotyczące współpracy
  • Wprowadzenie najlepszych praktyk norweskich podczas warsztatów i szkoleń na szczeblu krajowym w Polsce i podniesienie świadomości partnerów społecznych
  • Dążenie do osiągnięcia wyższego poziomu zaufania wśród partnerów społecznych, w tym rządu, co zaowocuje lepszą, dostosowaną do potrzeb polityką krajową i lokalną.
  • Utworzenie komitetów do spraw godnej pracy poprzez wykorzystanie nowej platformy trójstronnego dialogu społecznego.